HACH® ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Ez a dokumentum azon, a megrendelést leadó vásárló („Vevő”) részére értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó Értékesítési Feltételeket tartalmazza, amelyeket az a Hach jogi személy („Hach”) gyártott és / vagy szállított le, amelynél Ön megrendelését leadta, (az egyes Hach szervezetekre vonatkozó részletekért lásd az 1. mellékletet). Ellenkező rendelkezés hiányában a „Hach” kifejezés csak arra a Hach jogi személyre vonatkozik, amelynél Ön megrendelését leadta, annak kapcsolt vállalkozásaira nem. A http://hu.hach.com weboldalt a Hach üzemelteti (a továbbiakban: Weboldal). A Hach a 01-09-880623 cégjegyzékszámon, Magyarországon, 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10. székhelyen bejegyzett társaság. A Hach adószáma: 13509860-2-43. Amennyiben a Hach és a Vevő jogosult képviselői által aláírt írásbeli adásvételi szerződés másképp nem rendelkezik, jelen Értékesítési Feltételek határozzák meg a Hach és a Vevő, a Hach termékeinek és / vagy szolgáltatásainak („Termékek”) értékesítésére vonatkozó szerződésekre alkalmazandó jogait, kötelezettségeit és jogorvoslati lehetőségeit.

1. ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK: Jelen Értékesítési Feltételek közvetlenül és / vagy hivatkozás útján szerepelnek a Hach ajánlatában, megrendelés visszaigazolásában és számlázási dokumentumaiban. Az alábbi jogi aktusok közül a legkorábbi jelenti a Hach ajánlatának az elfogadását, nem minősül ellenajánlatnak és hoz létre értékesítési szerződést („Szerződés”) jelen Értékesítési Feltételeknek megfelelően (i) a Vevő a Hach ajánlatára megrendelési dokumentumot állít ki és azt megküldi a Hach részére; (ii) a Hach írásban vagy elektronikus levél útján visszaigazolja a Vevő rendelését; vagy (iii) a Hach megkezdi a teljesítést a Vevő megrendelésének következtében. A Hach által tett ajánlatok vonatkozásában az ajánlati kötöttség kizárt. A Vevő bármely szerződési feltételének, általános vásárlási feltételeinek vagy bármely egyéb feltételeinek alkalmazása (függetlenül attól, hogy az szerepel-e a Vevő beszerzési dokumentumaiban (beleértve az elektronikus kereskedelmi felületeket is)) kifejezetten kizárt, ekképpen az ilyen feltételek nem válnak a Szerződés részévé. Jelen Értékesítési Feltételek a Weboldalon keresztül történő vásárlásra is vonatkoznak és elektronikusan elérhetőek a Weboldalon. A Vevőnek ajánlott egy példányt kinyomtatni jövőbeni hivatkozás céljából. A Vevő általi megrendelés elektronikus levél útján és a Weboldalon keresztül történhet. A Szerződés elektronikus levél útján történő megkötése esetén a következőket kell alkalmazni: Vevő megrendeléseit az általa írásban megadott e-mail címről küldheti meg a Hach részére. A Vevő megadott e-mail címéről érkezett megrendelései minden esetben érvényesek, függetlenül attól, hogy azt ténylegesen ki küldte. A megadott e-mail cím jogosulatlan személy általi használata vagy az e-mail címmel történő esetleges visszaélés miatti kockázat kizárólag a Vevőt terheli. A Vevő megrendelését azt követően kell közöltnek, megérkezettnek tekinteni, ha a megrendelést tartalmazó e-mail üzenet beérkezett a Hach e-mail postafiókjába. A megrendeléssel kapcsolatos e-mail címek módosításáról a felek írásban tájékoztatják egymást. A Szerződés Weboldalon keresztül történő megkötése esetén a következőket kell alkalmazni: A Hach Weboldalán szereplő termékmegjelenés nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak. A Vevő a „Submit” (Elküld) gombra (vagy más, a vásárlás megerősítésére szolgáló gombokra) kattintva vételi ajánlatot tesz Hach részére a Termék(ek)re vonatkozóan, amellyel a Vevő egyúttal jelen Feltételek alkalmazhatóságát is elismeri. A Hach a Vevő megrendelésének beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek („Rendelés-visszaigazoló e-mail”). A Rendelés-visszaigazoló e-mail megerősítés arról, hogy a Hach megkapta a megrendelést, nem jelenti azonban a Vevő ajánlatnak elfogadását, kivéve, ha a Hach a Rendelés-visszaigazoló e-mailben kifejezetten visszaigazolja a megrendelést. A Szerződés csak akkor jön létre, amikor a Hach kifejezetten elfogadja a Vevő ajánlatát, vagy feladja a Terméke(ke)t a Vevő részére.

2. LEMONDÁS: A Vevő kilencven (90) nappal korábban, írásbeli értesítés mellett visszavonhatja bármely szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megrendelését. Amennyiben a lemondásról szóló értesítés az első megelőző karbantartási bejárást megelőzően történik, a visszatérítés összege a szolgáltatási terv időtartama arányában kerül kiszámításra.; Ezt követően nem jár a Vevő részére visszatérítés. A szolgáltatási programok lemondása vagy lejárata esetén kivizsgálási és helyreállítási díjak alkalmazhatók. A termékekre vonatkozó megrendelés a Szerződés létrejöttéig vonható vissza, illetve módosítható. A Hach a szállítást megelőzően bármilyen felelősségvállalás nélkül elállhat a megrendeléstől részben vagy egészben, amennyiben a megrendelés olyan Termékeket tartalmaz, amelyek a Hach megítélése alapján nem felelnek meg a kiviteli, biztonsági, helyi tanúsítványokat érintő, vagy az egyéb vonatkozó megfelelőségi követelményeknek.

3. SZÁLLÍTÁS: A szállítás az Incoterms 2010 szabályai alapján történik, az alábbiak szerint: (1) a CPT paritással a megnevezett leszállítási helyig, az EU-n belül és Svájcba történő szállítás esetén; és (2) EXW paritással (gyári átvétellel), a Hach gyártó telephelyén (a szükséges kiviteli dokumentációval együtt) az EU-n kívüli szállítások esetében. A szállítót/fuvarozót a Hach egyoldalúan jogosult meghatározni. Az árura, valamint a szolgáltatás teljesítése során a Vevő részére legyártott munkatermékekre vonatkozó tulajdonjog kizárólag a vételár, szolgáltatási díj, illetve az adott áruért és szolgáltatásokért a Hachot megillető, egyéb megállapodás szerinti díjazás kifizetésekor száll át a Vevőre. A Hach kérésére a Vevő a kereskedelem követelményei szerint erőfeszítéseket tesz, és együttműködik annak érdekében, hogy saját költségen teljesítsen mindennemű követelményt, mely a tulajdonjog fenntartás végrehajthatóságához szükséges. A felek ellenkező megállapodása hiányában, a reagensek szállításához használt ampullák a Hach tulajdonában maradnak, és nem tekintendők hulladéknak; a Vevőnek az üres ampullákat biztonságos helyen kell tárolnia, és értesítést követően, begyűjtés céljából elérhetővé kell tennie azokat a Hach számára.


4. SZÁLLÍTÁSI IDŐ, KÖLTSÉGEK: A Hach a kereskedelem követelményei szerint erőfeszítéseket tesz a megrendelt Termékek szállítására, a Szerződés fedlapján feltüntetett idő alatt, vagy amennyiben a felek nem állapodtak meg a szállítási időről, akkor az adásvétel tárgyát képező Hach Termékek kiszállításához szükséges, szokásos átfutási idő alatt. A Vevővel kötött előzetes megállapodás alapján, és felár ellenében a Hach gyorsított ügyintézéssel szállítja ki a Termékeket. Az általános szállítási időtartam hétfőtől péntekig a helyi rendes munkaidő szerint történik, kivéve Magyarország ünnepnapjait.

5. ELLENŐRZÉS ÉS KÖLTSÉGEK: A Vevő köteles az áru kézhezvételét követően a Szerződés szerint kiszállított árut haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálni és elfogadni. Abban az esetben, ha az áru nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, a Vevő haladéktalanul írásban értesíti a Hachot a megfelelőség hiányáról. A kifogás közlésének késedelmével okozati összefüggésben felmerülő kárt, többletköltségeket a Vevőnek kell viselnie. A Hachra nem hárítható át az a kár, amely a késedelmes igényérvényesítés következménye volt, így különösen de nem kizárólag az időközi állagromlás, a javítás terjedelmének megnövekedése, illetve a kijavíttatás költségeinek az időmúlás, az időközi áremelkedések miatti megemelkedése. A Hachnak kereteken belül lehetősége van - választása szerint - a nem megfelelő áruk kijavítására vagy kicserélésére. A Hach a javításokat az erre kijelölt telephelyén végzi el. A szavatossági igénnyel élő Vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot a Hachkal a javítási helyre és a hozzá kapcsolódó logisztikai teendőkre vonatkozó tájékoztatás céljából. Nem megfelelő áruk esetén az EU-n belül a Hach fedezi a szállítási költségeket az eredeti vásárlási címről/címre, amennyiben a szállítás a Hach által preferált szállítmányozóval történik; a szállítás egyéb formái, az EU-n kívüli szállítások és/vagy javítások, valamint a leszerelési és beszerelési költségek a Vevőt terhelik. Amennyiben a Hach a kézbesítéstől számított harminc (30) napon belül nem kap erre vonatkozó írásos értesítést, úgy tekinti, hogy a Vevő elfogadta a Szerződés szerint kiszállított árut, és elállt az esetleges hibás teljesítés esetére vonatkozó igényeitől. Ez nem vonatkozik az áruval kapcsolatban előforduló rejtett hibákra/hiányosságokra; a Vevő a rejtett hiba/nem megfelelőség felfedezését követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Hachot. Ez esetben a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba a teljesítéskor már fennállt, de az előtte rejtve maradt, így azt menthető okból nem ismerhette fel. A Vevő szavatossági igényt az adott Termék általános elhasználódási ideje, illetve hasznos élettartamának leteltét követően nem érvényesíthet.

6. ÁRAK ÉS RENDELÉSI MENNYISÉG: Valamennyi ár magyar forintban értendő (kivéve, ha az az EU-n kívüli szállításra vonatkozó rendelések visszaigazolásában másképpen szerepel), és a fent megadott szállítási forma alapján kerül meghatározásra. Az árak nem tartalmazzák az olyan szolgáltatások díját, mint például biztosítás, közvetítői díjak; értékesítéssel, felhasználással, készletnyilvántartással kapcsolatos adók, terhek vagy jövedéki adók; behozatali vagy kiviteli vámok; speciális finanszírozási díjak; ÁFA, jövedelemadók vagy jogdíjak; konzuli díjak; speciális engedélyekkel kapcsolatos; illetve a Termékek gyártására, értékesítésére, forgalmazására vagy szállítására kiszabott díjak. A Vevő vagy kifizet valamennyi ilyen jellegű díjat, vagy elfogadható, mentességet tanúsító dokumentumokat biztosít a Hach számára, amely kötelezettsége a Szerződés teljesítését követően is fennáll. A Hach fenntartja a jogot arra, hogy minimális rendelési mennyiséget állapítson meg, amelyről tájékoztatja a Vevőt. Amennyiben a Vevő a Szerződésben foglalt Termékek vagy szolgáltatások mennyiségétől vagy típusától eltérően, további Termékek szállítására vagy további szolgáltatások biztosítására tart igényt, vagy a Termékek vagy szolgáltatások esetében jelentős módosítást kér, a Hach további, tisztességes és megfelelő mértékű díjazásra jogosult. Ebben az esetben a Szerződés átalánydíjakra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

7. FIZETÉSEK: Valamennyi fizetés magyar forintban történik, kivéve, ha a Felek erre vonatkozóan eltérő írásos megállapodással rendelkeznek. A Weboldalon keresztül leadott rendelések esetében a vételár kifizetése a Weboldalon megadott időpontban és módon esedékes. A felek eltérő megállapodásának hiányában, a számlák kifizetése minden egyéb megrendelés esetén a számla kézhezvételétől számított 30 NAPTÁRI NAPON belül esedékes, tekintet nélkül az ellenőrzés vagy szállítás okozta késedelemre. A fizetés a Hach részére a Hach számláján feltüntetett számlaszámra történő átutalással történik.

8. BANKI ÁTUTALÁS: A Vevő és a Hach egyaránt elismeri, hogy fennáll az elektronikus eszközökkel elkövetett csalás kockázata, amikor üzleti vállalkozásnak álcázott magánszemélyek új átutalási megbízás alapján azonnali fizetést kérnek. E kockázat elkerülése érdekében a Vevő köteles szóban visszaigazolni minden új, vagy módosított átutalási megbízást úgy, hogy az 1. MELLÉKLETBEN megadott megfelelő telefonszámon felhívja a Hachot, és az új átutalási megbízás szerint történő utalást megelőzően egyeztet a Hach Pénzügyi (követelések) osztályával. A Felek megállapodnak abban, hogy nem vezetnek be módosításokat az átutalási megbízásokban, és nem kérnek azonnali fizetést új megbízások alapján, hanem tíz (10) napos türelmi időt biztosítanak az átutalási megbízások változásainak ellenőrzésére, mielőtt bármilyen fennálló tartozás esedékessé válna az új megbízások alkalmazásával. Abban az esetben, ha a Vevő egy új számlára utal, amely nem a Hach által a fenti eljárás során szóban megerősített számla, az nem mentesíti a Vevőt a Hachkal szemben fennálló fizetési kötelezettsége alól.
9. KÉSEDELMES FIZETÉS: Abban az esetben, ha a kifizetéseket a számla beérkezésétől számított 30 napon belül nem teljesítik, jogszabályok által biztosított valamennyi egyéb jogorvoslati lehetőségen túl a Hach: (a) megállapíthatja a Vevő szerződésszegését, és késedelem miatt felmondhatja a Szerződést; b) visszatarthatja a jövőbeli szállításokat mindaddig, amíg az elmulasztott kifizetés pótlásra nem kerül; c) a jövőbeni szállítások teljesítését előrefizetéses megrendelések esetében vállalhatja abban az esetben is, ha a késedelmes fizetés időközben teljesítésre került; d) a késedelmes összeg után a jogszabály által megengedett legmagasabb mértékű kamatot számíthat fel, a tárolási díjakkal és/vagy készletnyilvántartási díjakkal kiegészítve; e) egyösszegű fizetést követelhet jogszabály által előírt mértékig; (f) visszaszállíthatja azokat a Termékeket, amelyek esetében a kifizetés nem teljesült; g) követelheti a behajtással kapcsolatos valamennyi költség megtérítését – ideértve az e) pont szerinti összeget meghaladó ügyvédi díjakat; vagy h) a fenti jogok és jogorvoslatok bármelyikét jogszabály által megvalósítható és megengedett módon együttesen is alkalmazhatja. A Vevő nem számíthatja be a Szerződés szerinti tartozásait a Vevő részére fizetendő bármely más olyan összegbe– függetlenül attól, hogy az adott összeg kiegyenlítésre került-e avagy sem –, amely a Hachkal vagy bármelyik kapcsolt vállalkozásával kötött más ügyletből származik. Ha a Vevő pénzügyi felelőssége a Hach megítélése szerint nem kielégítő egyéb biztosítékot kérhet a Vevőtől. Amennyiben a Vevő nem teljesíti ezeket a követelményeket, a Hach ezt a mulasztást szerződésszegésnek tekintheti, mely alapján megszüntetheti a Szerződést és ebben az esetben a Hach követelheti a Szerződés megszüntetéséből eredő indokolt költségeit. Amennyiben a Vevővel szemben jogerősen felszámolási, csőd, végrehajtási vagy kényszertörlési eljárást rendelnek el, illetve elhatározza végelszámolását, illetve követeléseit hitelezői részére engedményezi, az szerződésszegésnek minősül, mely feljogosítja a Hachot mindennemű a Szerződés, illetve jogszabály által előírt jogkövetkezmény alkalmazására.

10. KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG: A Hach szavatolja, hogy a Szerződés alapján értékesített áruk anyag- és a gyártási hibáktól mentesek, és amennyiben a Vevő azokat a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően használja, megfelelnek a konkrét, megvásárolt árura vonatkozó kifejezett írásbeli követelményeknek. Az árukkal kapcsolatos szavatosságra az 5. pontban foglaltak irányadók. A Hach szavatolja, hogy a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások a szolgáltatás befejezésétől számított kilencven (90) napig gyártási hibától mentesek. A Hach által, a szolgáltatások teljesítése során biztosított alkatrészek lehetnek újak vagy felújított alkatrészek, amelyek működése az új alkatrészekével egyenértékű. A Hach fenntartja a jogot arra, hogy listaáron kiszámlázza a szervizkiszállás során kicserélt azon alkatrészek ellenértékét, amelyek rendes elhasználódás miatt kicserélésre kerültek, és a Vevő vállalja az ilyen alkatrészek árának megfizetését. A cserealkatrészek meghibásodására vonatkozóan a szavatosság kilencven (90) napra, vagy a javított termékeket érintő szavatosságvállalás időtartamárára szól, amelyik ezek közül hosszabb. Valamennyi Hach által javított, nem működő alkatrész a Hach tulajdonába kerül. A szavatosság nem vonatkozik olyan fogyóeszközökre, mint például, de nem kizárólag reagensek, elemek, higanycellák és izzók. Kifejezetten kizárjuk minden egyéb, kifejezett, vagy hallgatólagos, jogszabályból, törvényből, üzleti felhasználásból eredő, vagy más módon keletkező garancia, jótállás, feltétel és kifogás alkalmazását – ideértve az értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A Termékek vételára, illetve a szolgáltatási díjak ezen kizárásra tekintettel kerültek megállapításra. Azon Termékek tekintetében, amelyekre jelen Korlátozott szavatosság nem alkalmazható, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a csere, javítás, a vételár jóváírása vagy visszatérítése lehet, a Hach választása alapján . A javításra és cserére vonatkozó logisztikai költségek elosztását az 5. ELLENŐRZÉS ÉS KÖLTSÉGEK szakasz tartalmazza. Amennyiben a Hach cserét, jóváírást vagy visszatérítést biztosít, a jogorvoslat úgy tekintendő, mint amely alapvető célját teljesítette. A Hach fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a szavatosságát olyan Termékek esetében, amelyet nem Hach technikusa vagy a hivatalos Hach márkakereskedő helyezett üzembe; az ilyen termékek javítása a Vevő költségén történik. Az itt rögzített kellékszavatosságon túl a Hach saját döntési jogkörében külön okiratban a Szerződés teljesítéséért jótállást vállalhat. Jótállás vállalása esetén a jótállási jegyen feltüntetettek irányadók.

11. MENTESÍTÉS: A kártérítési felelősség alól történő mentesítés a felekre és a felek jogutódaira, engedményeseire, kapcsolt vállalkozásaira, igazgatóira, tisztségviselőire és munkavállalóira vonatkozik („Mentesített Felek”). A Hach köteles mentesíteni a Vevőt és a Vevő Mentesített Feleket minden olyan veszteség, követelés, költség vagy kár alól, amely a Korlátozott szavatosság Hach általi megszegéséből eredő balesetből, sérülésből, kárból vagy halálesetből származik. A Hach általi mentesítés előfeltétele, hogy a Vevő ugyanúgy köteles mentesíteni a Hachot és a Hach Mentesített Feleket minden olyan veszteség, követelés, költség vagy kár alól, amely az árunak vagy szolgáltatásnak a Vevő vagy a Vevővel kapcsolatban álló vagy a Vevő tevékenységeiben részes harmadik fél általi gondatlan, visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetből, sérülésből, kárból vagy halálesetből származik.

12. SZABADALMI OLTALOM: A jelen Szerződés szerinti felelősségkorlátozások figyelembe vétele mellett a Hach minden saját tervezésű vagy gyártású terméke tekintetében mentesíti a Vevőt az összes olyan kár és költség alól, amelyet az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság végleges döntésében meghatároz bármely európai szabadalom megsértése nyomán indított peres eljárásban, olyan termékek esetében, amelyeket a Hach az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban végfelhasználás céljából a Vevőnek a szállítási határidőnek megfelelően értékesít, kizárólag a Vevő által a Szerződés értelmében értékesített termékek eladására vagy rendeltetésszerű használatára hivatkozással, továbbá mentesíti a Vevőt a Vevő oldalán a peres eljárásban való védelem kapcsán felmerülő, indokolt költségek alól akkor, ha a védelem ellátását a Hach egyébként nem vállalja, azzal a további feltétellel, hogy a Vevő haladéktalanul értesíti a Hachot az ilyen peres eljárásokról, továbbá a Hachnak felajánlja (i) az érintett peres eljárásban a védelem teljes körű és kizárólagos irányításának a lehetőségét, amennyiben az a Hach termékeivel kapcsolatos, vagy (ii) az érintett peres eljárásban a védelemben való részvételt, amikor az nem a Hach termékeivel kapcsolatos. A Hachnak a szabadalmak használatára vonatkozó jogszavatossága a jogsértésnek csak olyan eseteiben érvényes, amikor az kizárólag a Terméknek a Hach specifikációiban jelzett használati leírásokkal összhangban történő működésének velejárója. Amennyiben a Termékek jogsértéssel kapcsolatos peres eljárásban érintettek, és a Termékek használatát annak során megtiltják, a Hach saját költségére és saját döntési jogkörében választhat, hogy megszerzi a Vevő számára az adott Termékek folytatólagos használatára vonatkozó jogot, vagy a jogsértő Termékeket nem jogsértő Termékekre cseréli ki, esetleg a Termékeket úgy módosíthatja, hogy azok ne legyenek jogsértők, vagy a Termékeket visszaveszi az (értékcsökkenéssel arányos) eladási ár, valamint a kapcsolódó szállítási költségek megtérítése mellett. Az olyan esetekben, amikor a Termékek szabadalmi jogokat sértenek, a fentiek kiterjednek a Hach teljes felelősségére. Továbbá, a Hach fenti, Vevővel szemben fennálló kötelezettségeivel megegyező mértékben a Vevő vállalja, hogy a kártalanítja és mentesíti a Hachot, amennyiben a szabadalmi jogok megsértése az alábbi körülményekből ered (x) bármely, a Vevő tervei szerint gyártott áru, (y) a Vevő utasításainak megfelelően nyújtott szolgáltatás, vagy (z) amennyiben a Hach Termékeit más, nem a Hach által jelen Szerződés alapján biztosított eszközzel, alkatrésszel vagy szoftverrel együtt használják.

13. VÉDJEGYEK ÉS MÁS CÍMKÉK: A Vevő vállalja, hogy nem távolítja el, más módon sem változtatja meg a Termékeken vagy azokon belül lévő, a gyártás helyére vagy a szabadalmi számra utaló jelzéseket, többek közötti ideértve az adattáblákon, esetleg az öntött, sajtolt vagy géppel megmunkált alkatrészeken található sorozatszámokat vagy védjegyeket.

14. SZOFTVEREK. A Hach által külön biztosított szoftvertermékeivel kapcsolatos összes licencre külön, a szoftver adathordozójához mellékelt szoftverlicenc-szerződés(ek) vonatkoznak (amelynek feltételeit a Hach a Vevő számára, a Szerződés megkötése előtt, a Vevő kérésére ismerteti). Az ilyen feltételek hiányában, illetve az összes többi szoftver tekintetében a Hach személyhez kötött, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Vevő számára a Hach által rendelkezésre bocsátott, a Szerződés tárgyát képező Termékekhez kapcsolódó szoftverekhez való hozzáféréshez és azok használatához kizárólag olyan mértékben, hogy a Vevő élvezhesse a Termékek előnyeit. A szoftverek egy része tartalmazhat vagy állhat nyílt forráskódú szoftverekből, amelyeket a Vevő az ilyen nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó, konkrét felhasználási jog feltételeinek megfelelően használhat. A Vevő kötelező érvényűként vállalja bármely és minden ilyen licencszerződés feltételeinek való megfelelést. A szoftverek tulajdonjoga továbbra is az érintett licencebeadó(ka)t illeti meg.
15. VÉDETT INFORMÁCIÓK; ADATVÉDELEM: „Védett információk”: jelentik bármely olyan, gép által olvasható vagy fizikai összetevőkben, számítógépes topográfiai vagy kreatív munkákban, más elemekben bármilyen formában lévő, esetlegesen dokumentált információt, műszaki adatot vagy know-how-t, amelyet a Hach saját tulajdonának tekint, többek között ideértve a szerviz- és karbantartási útmutatókat is. A Vevő, valamint annak vásárlói, munkavállalói és megbízottai kötelesek bizalmasan kezelni az ilyen, Hachtól közvetlenül vagy közvetve kapott Védett Információkat, azokat a Hach előzetes írásos beleegyezése nélkül másnak nem adhatják át vagy ismertethetik, továbbá nem használhatják fel a Termékek más hasonló termékek gyártására, beszerzésére, szervizelésére vagy kalibrálására, azok alapján az érintett Termékeket nem gyártathatják, szervizeltethetik, tartathatják karban vagy szereztethetik be más forrásból, illetve a Védett Információkat nem reprodukálhatják vagy tulajdoníthatják el. Az összes Védett Információ továbbra is a Hach tulajdonát képezi. A Vevő, valamint annak vásárlói, munkavállalói és megbízottai – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem nyernek jogot vagy felhasználási jogot a Védett Információkon, valamint a Hach bármely szabadalmi jogán vagy más védett jogán, ide nem értve a l a vonatkozó jogszabályokban rögzített korlátozott felhasználási jogokat. A Vevő által a Hach számára átadott személyes adatokkal kapcsolatban a Vevő szavatolja, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik az érintett személyes adatok megküldésére és átadására, különösen de nem kizárólagosan betartotta az érintettek tájékoztatáson alapuló beleegyezésének a megszerzésére irányuló kötelezettséget. A Vevő szavatolja, hogy bármely személyes adatot abban a tudatban ad át Hach részére, hogy a Vevőtől kapott információkat és személyes adatokat a Hach saját Adatvédelmi politikájának megfelelően fogja kezelni, amely az alábbi link alatt érhető el : http://www.hach.com/privacypolicy], és jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

16. VÁLTOZTATÁSOK ÉS TÖBBLETKÖLTSÉGEK: A Hach fenntartja a jogot arra, hogy a Szerződés alapján szállított termékekkel ugyanazon általános tulajdonságokkal rendelkező bármely terméken tervmódosítást vagy fejlesztést hajtson végre anélkül, hogy ezen módosításokat vagy fejlesztéseket a Vevő által megrendelt Termékeken is végre kelljen hajtania, kivéve, ha erről a Felek a Termékek szállítási időpontját megelőzően írásban megegyeztek. Amennyiben a Vevő további vagy eltérő termékek szállítását kéri, az új megrendelésnek minősül és azok teljesítéséért a Hach további, tisztességes és megfelelő mértékű díjazásra jogosult. A Vevő rendelésében rögzített ezzel ellentétes rendelkezések (beleértve például az átalánydíjat) nem alkalmazandók. Amennyiben a Hach az alábbi körülményekből eredően végez szolgáltatásnyújtást, a munkaerővel, kiszállással kapcsolatos és az alkatrészek felhasználásából eredő többletköltségek a Vevőt terhelik: a) a Hach által írásban nem engedélyezett változtatások a berendezésen; b) helytelen használatból vagy kezelésből, balesetből, hanyagságból, túlfeszültségből, illetve olyan környezetben vagy módon történő üzemeltetésből származó kár, amely nem felel meg az áru rendeltetésének, vagy a Hach használati utasításában foglaltaknak; c) nem a Hach által biztosított alkatrészek vagy tartozékok használata; d) háború, terrorizmus vagy természeti csapások által okozott károk; e) normál munkaidőn kívüli szolgáltatások; f) a helyszín előkészítése nem történt meg a javaslatnak megfelelően; vagy g) minden olyan javítás, amely biztosítja, hogy a berendezés megfeleljen a gyártó előírásainak egy szolgáltatási szerződés életbe lépését követően.


17. BELÉPÉS / ELŐKÉSZÍTÉS / MUNKAVÁLLALÓI BIZTONSÁG / KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFELELÉS: A Hach által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vevő vállalja, hogy azonnali hozzáférést biztosít a berendezésekhez. A Vevő teljes felelősséggel tartozik azért, hogy biztonsági mentéssel vagy más módon megvédje adatait az adatvesztés, károsodás vagy megsemmisülés ellen a szolgáltatások nyújtását megelőzően. A telephelyet Vevő üzemelteti, az teljes mértékben a Vevő ellenőrzése alatt áll, mely magában foglalja azokat a területeket is, ahol a Hach munkavállalói vagy vállalkozói szolgáltatásokat, javítási és karbantartási tevékenységeket végeznek. A Vevő biztosítja, hogy a Hach szolgáltatásainak teljesítése alatt minden szükséges intézkedést megtesz a munkafeltételek, helyszín és berendezések biztonsága és biztosítása érdekében. A keletkező hulladékok termelője – ideértve a veszélyes hulladékokat is – a Vevő. A Vevő kizárólagos felelőssége a hulladékok kezelése saját költségén . A Vevő saját költségén megad a telephelyén munkát végző Hach munkavállalók és vállalkozók részére minden olyan tájékoztatást és képzést, amelyet a vonatkozó biztonsági követelmények és a Vevő irányelvei előírnak. Amennyiben a szervizelendő berendezés nem biztonságos környezetben helyezkedik el, a Vevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan környezetben tegye a berendezést hozzáférhetővé, ahol biztosított a Hach szerviztechnikusának biztonsága, és ahol a körülmények nem zavarják a szolgáltatási tevékenység elvégzését. Veszélyes környezetben a Hach szerviztechnikusai nem kötelesek munkát végezni, és a Vevő köteles viselni minden olyan szolgáltatás költségét, amelynek nyújtása a biztonsági előírások be nem tartása miatt megszakításra került, továbbá a munka befejezéséhez szükséges újbóli kiszállások költségét is. Abban az esetben, ha a Vevő arra kötelezi a Hach munkavállalóit vagy vállalkozóit, hogy részt vegyenek a Vevő által biztosított biztonsági vagy megfelelőségi képzési programokon, akkor a Vevő köteles kifizetni a Hach számára a standard óradíjat, valamint a képzésen való részvételi díj költségét. A képzésen való részvétel vagy annak elvégzése nem hoz létre a Hach oldalán szavatosságot vagy kötelezettséget, illetve nem terjeszti ki a Hach egyébként fennálló szavatosságát vagy kötelezettségét, továbbá nem egészíti ki, módosítja, korlátozza vagy írja felül a jelen Értékesítési Feltételek és/vagy a Szerződés bármely részét.

18. A HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA: A Vevő a Hach katalógusaiban és dokumentumaiban meghatározott céloktól eltérő célra nem használhatja a Termékeket. Amennyiben a Hach írásban arra kifejezett engedélyt nem adott, a Vevő semmilyen esetben sem használhatja a Termékeket gyógyszerekben, élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerekben vagy kozmetikumokban, illetve emberek vagy állatok részére történő orvosi alkalmazásban. A Vevő semmilyen esetben sem használhatja a Termékeket olyan alkalmazásban, amely speciális orvosi eszközökre vonatkozó engedélyt igényel, kivéve és olyan mértékben, amennyiben az adott Termék rendelkezik ilyen engedéllyel. A Hach által biztosított szavatosság és/vagy jótállás semmisnek tekintendő, amennyiben a szavatossági és/vagy jótállási igénnyel érintett árut nem engedélyezett célokra használják fel.

19. KIVITELI ÉS BEHOZATALI ENGEDÉLYEK, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS: A Vevő nem minősül a Hach megbízottjának vagy képviselőjének, és ezt semmilyen körülmények között nem állíthatja magáról, csak akkor és olyan mértékben, amennyiben a Vevőt a Hach Compliance Részlege felülvizsgálta, továbbá a Vevő különálló, megfelelő, a jogosultságok körét és korlátait rögzítő meghatalmazást kap a Hachtól. Amennyiben a Szerződés másképpen nem rendelkezik, a Vevő felelős minden szükséges kiviteli és behozatali engedély megszerzéséért. A Hach nyilatkozza, hogy a Szerződés alapján szállított valamennyi terméket a vonatkozó törvények és jogszabályoknak megfelelően állítja elő és szállítja. A Vevő köteles betartani minden olyan törvényt és jogszabályt, amely a Termékek beüzemelésére és használatára vonatkozik, ideértve a Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban, az Európai Unióban és bármely más, megfelelő joghatósággal rendelkező országban az import- és exporttevékenységeket szabályozó törvényeket és jogszabályokat, továbbá köteles megszerezni minden szükséges kiviteli engedélyt a jelen Szerződés alapján átadott összes Termék és technológia kivitelére, reexportjára, átruházására és használatára vonatkozóan. A Vevő a Hach Termékeit és technológiáit nem értékesítheti, ruházhatja át, exportálhatja vagy reexportálhatja olyan tevékenységek körében való felhasználáshoz, amelyek kiterjednek a nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, lövedékek tervezésére, fejlesztésére, gyártására, felhasználására vagy felhalmozására, továbbá a Hach Termékeit és technológiáit nem használhatja fegyverekkel kapcsolatos tevékenységekben résztvevő létesítményben. A Vevő köteles betartani minden olyan korrupcióellenes, megvesztegetéssel, előnyök kikényszerítésével, kenőpénzekkel vagy hasonló cselekményekkel kapcsolatos helyi, nemzeti és más jogszabálynak világszinten, bármely joghatóság alatt, amelyek a Vevőnek a Szerződéssel kapcsolatos üzleti tevékenységeire irányadók, többek között ideértve az Amerika Egyesült Államok 1977. évi, többször külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényének (Foreign Corrupt Practices Act – „FCPA”) a rendelkezéseit. A Vevő egyetért, hogy sem közvetlenül, sem közvetve egyetlen magán- vagy jogi személy sem fizet ki pénzösszeget, továbbá nem ajánl fel, ígér, fizet vagy ad át semmilyen értéket kormányzati tisztviselőnek, kormányzati alkalmazottnak, valamely kormány által részben tulajdonolt vállalat munkavállalójának, politikai pártnak, a politikai párt tisztviselőjének, vagy bármely kormányzati szervben vagy politikai pártban hivatali jelöltnek annak érdekében, hogy az ilyen szervezeteket vagy személyeket arra ösztönözze, hogy jogosultságaikat vagy befolyásukat a Vevő vagy a Hach számára nem megfelelő üzleti előny megszerzése vagy megtartása érdekében használják, illetve abból a célból, esetleg azzal az eredménnyel, hogy állami vagy üzleti feleket érintő megvesztegetés, előnyök kikényszerítése, kenőpénz biztosítása vagy más jogellenes, helytelen eszköz alkalmazása, ilyenek elfogadása vagy hallgatólagos eltűrése révén üzleti vagy más helytelen előnyt szerezzen tekintettel a Vevőnek a jelen Szerződéshez kapcsolódó bármely tevékenységére. A Hach arra kéri a Vevőt, hogy jelezze, amennyiben a Szerződéssel összefüggésben ilyen jogszabálysértésről vagy a Hach Etikai Szabályzatának (Standards of Conduct – „SOC”) az áthágásáról szerez tudomást. A SOC illetve a Hach segélyplatformként működő portálja a következő helyen érhető el: http://danaher.com/integrity-and-compliance és www.danaherintegrity.com.

20. VIS MAIOR: A Hach mentesül a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése alól, amennyiben az hatáskörén kívül álló esemény vagy mulasztás miatt következik be, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a kormányzati embargókat, blokádokat, az eszközök lefoglalását vagy befagyasztását, a kiviteli vagy behozatali engedélyt érintő késedelmet vagy az engedély megadásának megtagadását, az engedély felfüggesztését vagy visszavonását, vagy bármely egyéb kormány más lépéseit; tüzeket, árvizeket, kedvezőtlen időjárási viszonyokat vagy bármely más természeti csapást; karantént; munkahelyi sztrájkot vagy zárlatot; zavargásokat; viszályokat; lázadásokat; polgári engedetlenséget, bűn- vagy terrorcselekményeket; háborút; harmadik felek által a Hach részére történő szállítást érintő anyaghiányt vagy késedelmet. Vis maior körülmény fennállása esetén a szállítás időtartama, a fizetési határidő és az akkreditív alapján történő fizetések a késedelem időtartamával megegyező időtartamra meghosszabbodnak. Ha a vis maior körülmény hat hónapig fennáll, a Hachnak lehetősége van arra, hogy felmondja a Szerződést mindenféle hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása nélkül, továbbá anélkül, hogy az hibás teljesítésnek vagy szerződésszegésnek minősülne.

21. ENGEDMÉNYEZÉS TILALMA ÉS JOGLEMONDÁS: A Vevő a Hach előzetes írásos beleegyezése nélkül nem ruházhatja át a Szerződést, valamint nem engedményezheti az abban foglalt jogokat vagy érdekeket. Amennyiben valamelyik Fél nem követeli meg a Szerződés bármely rendelkezésének szigorú teljesítését, vagy nem gyakorolja az abban foglalt bármely jogot vagy jogosultságot, illetve amennyiben joglemondással él valamely szerződésszegéssel kapcsolatosan, az nem tekinthető valamennyi feltételről, jogról vagy jogosultságról történő lemondásnak, a Szerződés változatlanul érvényes és hatályos marad, ugyanúgy, mintha nem történt volna joglemondás.

22. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS: A Hach és a Hach Mentesített Felek semmilyen körülmények között nem viselnek felelősséget a Vevő irányában az esetleges speciális, háromszoros, járulékos vagy következményes károkért, többek között ideértve az egyéb, a Szerződés tárgyát képező Termékektől eltérő vagyontárgyakban okozott károkat vagy veszteségeket; a beüzemelés, javítás vagy csere során keletkezett károkat; a kieső nyereséget, bevételt vagy lehetőségeket; a használati lehetőség megszűnését; a Termékek leállásából, pontatlan mérésekből vagy jelentésekből eredő vagy azokkal összefüggő veszteségeket; a helyettesítő termékek költségét; vagy a Vevő vásárlóinak a hasonló kártérítésekkel kapcsolatos követeléseit függetlenül attól, hogy az okozott kár kinek róható fel, illetve hogy az jótállás, szerződés és/vagy szerződésen kívüli károkozás alapján áll fen (beleértve a gondatlanságot, objektív és más felelősséget). A Hachnak és a Hach Mentesített Feleknek a Szerződés teljesítéséből vagy nem teljesítéséből eredő teljes felelőssége, illetve a Hach kötelezettsége a Termékek tervezésével, gyártásával, értékesítésével, szállításával és/vagy használatával összefüggésben semmi esetre sem haladhatja meg a Szerződés alapján szállított Termékekért a Hachnak ténylegesen fizetett összeg kétszeresét. A Hach árait ezen felelősségkorlátozásra tekintettel állapítja meg.

23. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS: Jelen Értékesítési Feltételek és a Szerződés szövegezésére, értelmezésére és teljesítésére, valamint a kapcsolódó ügyletekre nézve a magyar jog irányadó az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló egyezmény (CISG) érvényességének a kizárása mellett, tekintet nélkül a kollíziós jogszabályokra vonatkozó alapelvekre vagy jogszabályi rendelkezésekre. Ha a Szerződés és/vagy a jelen Értékesítési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, az nem érinti a Szerződés és/vagy a jelen Értékesítési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben arról a Hach és a Vevő írásban másképpen nem állapodik meg, a Szerződéssel kapcsolatos és a Felek által nem rendezett jogviták Magyarország illetékes rendes bíróságának a hatáskörébe tartoznak.

24. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁS: Jelen Értékesítési Feltételek az itt meghatározott formában létrejött (jelen Feltételeket tartalmazó) Szerződésekkel együtt alkotják a Felek között létrejött teljes szerződést, és helyébe lépnek minden esetleges korábbi – szóbeli vagy írásbeli – megállapodásnak vagy nyilatkozatnak. Jelen Feltételeket vagy bármely Szerződést érintő módosítás a Hachra nézve kizárólag akkor tekinthető kötelező érvényűnek, ha egy írásbeli okirat kifejezetten utalást tesz jelen Értékesítési Feltételek és/vagy egy konkrét Szerződést módosítására, és azt a Hach meghatalmazott képviselője aláírja. A Hach bármikor elutasíthatja a Vevő által kínált további vagy jelen Feltételeknek ellentmondó feltételeket, tekintet nélkül arra, hogy azok lényegesen módosítják-e az itt szereplő Feltételeket, illetve függetlenül attól, hogy a Hach elfogadta-e a Vevő megrendelését a megadott termékekre és szolgáltatásokra.