ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK - Általános Szállítási és Fizetési feltételek -

- Általános Szállítási és Fizetési feltételek -

 1. Hatály, cél 
  A HACH LANGE Kereskedelmi Kft. valamennyi ajánlata és szállítása kizárólag az alábbi Általános
  Szállítási és Fizetési Feltételek mindenkor hatályos változata, valamint az ennek megfelelően tett
  egyedi megrendelések alapján történik. Jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek valamennyi
  jelenlegi és jövőbeni ügyletre is alkalmazandók. A jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek célja,
  hogy a megrendelő HACH LANGE Kereskedelmi Kft. által visszaigazolt megrendelése alapján
  létrejövő adásvételi jogviszonyok kereteit – a közöttük létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás
  híján – általános jelleggel megállapítsa. A megrendelő beszerzési feltételeinek alkalmazását ezennel
  kifejezetten kizárjuk. A jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételektől eltérő megállapodások
  kizárólag akkor érvényesek, ha azok alkalmazását a jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek
  kiegészítéseként írásban kifejezetten elismertük. Ez abban az esetben is érvényes, ha a megrendelő
  esetleges eltérő feltételeinek ismeretében a szállítást fenntartás nélkül foganatosítjuk

  2. Szerződések létrejötte, megrendelés módosítása, visszavonása 

  Ajánlataink ajánlati kötöttségét kizárjuk. A szerződés csak a megrendelés részünkről történő írásbeli
  visszaigazolásával vagy a megrendelés teljesítésével jön létre. Az írásbeli visszaigazolás postai
  küldemény, fax, vagy elektronikus levél (e-mail) formájában is megtörténhet. A szállítás tárgyának
  szerződés szerinti tulajdonságait kizárólag az általunk kiadott megrendelés-visszaigazolás határozza
  meg. Bármely papír alapú vagy elektronikus formátumú katalógusunkban, prospektusunkban,
  körlevelünkben, hirdetésünkben és árlistánkban szereplő adatok kötelezettséget nem keletkeztető,
  tájékoztató jellegű információk. A megrendelés-visszaigazolásban kifejezetten nem feltüntetett vagy
  hivatkozott tulajdonságok nem válnak a szerződés tárgyává. A megrendelés-visszaigazolásban
  kifejezetten feltüntetett vagy hivatkozott tulajdonságokon kívüli más tulajdonságok – hiányuk vagy
  fennállásuk esetén – nem jelentik a szállítás tárgyának hibáját. A visszaigazolást a megrendelő annak
  kézhezvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és amennyiben az abban szereplő
  mennyiségi vagy minőségi mutatók eltérnek az általa megrendeltektől, ezt az ellentmondást
  haladéktalanul köteles közölni a HACH LANGE Kereskedelmi Kft-vel. Ennek elmaradása esetén a
  HACH LANGE Kereskedelmi Kft. mentesül az eltérésből eredő igények és felelősség alól. A HACH
  LANGE Kereskedelmi Kft csak az általa visszaigazolt megrendelések teljesítésére köteles.
  Megrendelő a megrendelések visszaigazolásáig, a visszaigazolásnak a HACH LANGE Kereskedelmi
  Kft által történő elküldéséig jogosult megrendelését megváltoztatni vagy visszamondani. A
  megrendelő a megrendelés leadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a HACH LANGE
  Kereskedelmi Kft – a megrendelés teljesítését megerősítő visszaigazolást követően – a terméknek a
  megrendelő által megjelölt telephelyre való szállítását, mint szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

  3. Árak és fizetési feltételek 

  3.1.Az árak külön írásos megállapodás hiányában anayvállalatunk németországi
  székhelyéről/telephelyéről elszállítás céljából a megrendelő részére előkészített állapotban, azaz
  a szállítási költséget nem tartalmazva („ex works“), Forintban értendők, és nettó árként a
  mindenkori törvényes ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályok
  alapján kerül felszámításra. Szállítás esetén a fizetések a szállítást követő 15 napon belül,
  mindennemű levonás nélkül esedékesek. Amennyiben nem történik szállítás, a javítások és
  egyéb szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése azonnal, levonás nélkül esedékes.
  Szállításokra, javításokra és szolgáltatásokra egyaránt vonatkozó fizetési kötelezettség esetén a
  szállítástól számított 15 napos fizetési határidő irányadó.
  3.2. A fizetés esedékességétől kezdődően, a késedelem beálltát követően jogosultak vagyunk az
  eltérő megállapodások fenntartásának jogával arra, hogy a késedelembe esés napján érvényes
  jegybanki alapkamatot 8%-kal meghaladó mértékű kamatot követeljünk. A károk érvényesítésére
  vonatkozó jogunkat fenntartjuk. Amennyiben a megrendelő a tartozás összegét megfelelő
  póthatáridő írásos kitűzését követően nem egyenlíti ki, jogunkban áll a szerződéstől elállni, vagy
  a teljesítés helyett kártérítést követelni.
   


  4. Szállítás és a kárveszély átszállása
  4.1. Megfelelő részteljesítések a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. által megengedettek.
  4.2. Szerződésszerű, határidőben történő szállításunk feltétele beszállítóink, esetleges alvállalkozóink,
  almegbízottjaink megfelelő és kellő időben részünkre történő szállítása. A szállítást végző
  személyt a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. egyoldalúan, szabadon határozhatja meg.
  2
  4.3. A kárveszély visszterhes és ingyenes szállítás esetén is abban a pillanatban száll át a
  megrendelőre, amikor az áru üzemünket elhagyja, azaz a szállító vagy közvetlen átvétel esetén a
  megrendelő részére átadásra kerül. Az elküldés megrendelőnek felróható késedelme esetén a
  kárveszély már a küldési készenlét bejelentésekor átszáll a megrendelőre.
  4.4. Szállítások esetén fenntartjuk jogunkat csomagolási és fuvarköltségek pótlólagos felszámítására
  az áru értékétől függően az alábbiak szerint. A speciális, egyedi, a szokásostól eltérő
  csomagolásokat önköltségi áron számítjuk fel.
  Szállítási és csomagolási költségek:
  Nettó megrendelési érték Nettó szállítási és csomagolási költségek
  0 - 42.000,-Ft 3.050,-Ft
  42.000 – 280.000,-Ft 4.100,-Ft
  280.000 – 700.000,-Ft 6.750,-Ft
  700.000 – 2.500.000,-Ft felett 13.100,-Ft 
  > 2.500.000,  -Ft 1.0% -Ft 
     

  5. Késedelem és lehetetlenülés 

  5.1. Amennyiben szállítási kötelezettségünkkel nekünk felróhatóan késedelembe esünk, a megrendelő
  a késedelem minden egyes megkezdett hetére 0,5 % mértékű, azonban összesen legfeljebb a
  teljes szállítmány azon része értékének 5%-áig terjedő kártérítést követelhet, amely a késedelem
  következtében nem, vagy nem a kellő időben használható szerződésszerűen. Ez a kárösszeg
  alacsonyabb vagy magasabb összegben határozandó meg, amennyiben alacsonyabb kárt
  igazolunk, vagy a megrendelő magasabb kárt igazol.
  5.2. A hibás teljesítés esetére fennálló elállási jogától függetlenül (ld. 7. Szavatosság) a megrendelő a
  teljesítés lehetetlenülése vagy késedelem esetén kizárólag abban az esetben élhet elállási
  jogával, ha a kötelezettségszegés nekünk felróható.
  5.3. Késedelem esetén az elállás vagy a teljesítés helyetti kártérítés feltételét képezi ezenfelül, hogy a
  megrendelő részünkre előzetesen írásban legalább 4 hét időtartamú megfelelő határidőt tűzött ki
  és ennek során kifejezetten bejelentette, hogy a határidő be nem tartása esetén a szerződéstől
  eláll és/vagy kártérítést érvényesít. Fenti határidő lejártát követően a megrendelő köteles az
  általunk történő felszólítást követően arról nyilatkozni, hogy továbbra is ragaszkodik-e a
  szállításhoz, vagy kártérítést érvényesít, vagy eláll a szerződéstől. Amennyiben a megrendelő az
  általunk megadott megfelelő határidőn belül erről nem nyilatkozik, a továbbiakban már nem
  jogosult a szállítás megtagadására, már nem állhat el a szerződéstől, és nem követelhet a
  teljesítés helyett kártérítést.
  5.4. Az 5.3. pont első mondatában megjelölt megrendelői határidőtűzés nem szükséges, ha a
  szerződés szerinti teljesítést ténylegesen és véglegesen megtagadjuk.
  5.5. A megrendelő sem a teljesítés esedékességének beálltát megelőzően, sem a részünkről fennálló,
  csupán jelentéktelen mértékű kötelezettségszegés esetén nem jogosult elállásra. Az elállás kizárt
  továbbá, ha azokért a körülményekért, melyek elállásra jogosítanának, egyedül vagy túlnyomó
  részben a megrendelő felelős, vagy olyan körülmény következik be a megrendelő átvételi
  késedelme alatt, melyért nem vagyunk felelősek.
  5.6. Kártérítési igényekre a jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek 8. pontja alkalmazandó.
  5.7. Amennyiben a megrendelő késedelembe esik, így különösen a szerződésszerűen felajánlott
  teljesítést nem vagy késedelmesen fogadja el vagy együttműködési kötelezettségét nem teljesíti,
  illetve a kiszállítás a megrendelőnek felróható okból késedelmet szenved, a megrendelő köteles
  megtéríteni a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. késedelemből eredő kárát, ideértve köteles a
  HACH LANGE Kereskedelmi Kft. felelős őrzéséből eredő költségeket is megfizetni. Az áru
  őrzéséért a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. havonta a megrendelés teljes értékének 0,5%-át
  számítja fel az áru elszállítására nyitva álló határidő elteltét követő naptól, vagy amennyiben ilyen
  határidőben a felek nem állapodtak meg, az áru elszállításra történő készre jelentésének napjától
  számítva.


  6. Kifogásolás, a megrendelő megvizsgálási kötelezettsége 
  6.1. Az áru átvételekor a megrendelő a számla másodpéldányán kézjegyével igazolja az áru kívülről
  felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban történt átvételét, és
  hogy sort kerített annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott áruk csomagolásának és
  mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért a megrendelő felel, a kifogástól
  mentes átvételt követően a megrendelő mennyiségi kifogást már nem támaszthat.
  3
  6.2. Nyilvánvaló hiányosságokat, azaz jogi vagy kellékhiányt, többletszállítást, hiányos szállítást vagy
  téves szállítást, valamint a szállítás vagy teljesítés valamely adott esetben általunk garantált
  tulajdonságának vagy tartósságának hiányát (hibák) haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru
  átvételétől számított 14 napon belül írásban, a szokásos beérkezési vizsgálatkor fel nem
  ismerhető hibákat pedig ugyancsak haladéktalanul, legkésőbb azonban a felismerést követő 14
  napon belül, a 7.1 pontban meghatározott elévülési határidő alatt írásban kell érvényesíteni.
  6.3. Amennyiben a hibák vagy egyéb kifogások érvényesítése a fenti 6.2. pont szerinti határidőben
  nem történik meg, velünk szemben mindenféle szavatossági igény érvényesítése kizárt.
  6.4. Ha a megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a
  HACH LANGE Kereskedelmi Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

   

  7. Szavatosság 
  7.1. Hiba esetén a jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek 6. pontja szerint határidőben közölt
  kifogás esetén választásunk szerint a hiba megszüntetését (kijavítást) vagy csereszállítást
  vállalunk. Az áru hibájára vonatkozó szavatossági igény a szállítás tárgyának átadását követő 24
  hónap alatt évül el, míg az egyes alkatrészekre, tartozékokra és a javításokra vonatkozó
  szavatossági igények 6 hónapos elévülési időn belül érvényesíthetők. A szavatossági idő
  meghosszabbítása csak az arra irányuló szervizszerződés megkötése, és az abban foglaltak
  betartása mellett lehetséges.
  7.2. Amennyiben kétszeri javítást vagy egyszeri csereszállítást követően a meglevő hibát ily módon
  nem lehetett megszüntetni, továbbá abban az esetben, ha a szükséges kijavítást vagy
  csereszállítást jogtalanul megtagadjuk, vagy ha a megrendelőtől egyéb okból kifolyólag a
  kijavítás elfogadása nem elvárható, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
  törvény (a továbbiakban „Ptk.” 306. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállnak, a
  megrendelő a kijavítás vagy csereszállítás helyett az elállás vagy az árleszállítás törvény által
  biztosított jogát érvényesítheti, valamint kártérítést, vagy költségeinek megtérítését követelheti,
  utóbbiakat jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek 8. pontja szerint. Csereszállítás esetén
  a szállított áru visszaküldése előzetesen velünk egyeztetendő.
  7.3. Idegen gyártású termékek esetén szavatossági felelősségünk azon igények megrendelő javára
  történő engedményezésére korlátozódik, melyek az idegen gyártású termék szállítójával
  szemben minket megilletnek. Abban az esetben, ha a megrendelő szavatossági jogait az idegen
  gyártású termék szállítójával szemben nem tudja érvényesíteni, jelen feltételek keretein belül
  szavatosságot nyújtunk.
  7.4. A megrendelő egyeztetést követően köteles részünkre a kijavítás vagy a csereszállítás
  foganatosításához szükséges időt és alkalmat biztosítani.
  7.5. Egyebekben nem áll fenn a kijavításra vagy csereszállításra vonatkozó kötelezettségünk, ha ezek
  csak aránytalan költségekkel lehetségesek. Aránytalannak minősülnek a költségek, ha a szállítás
  tárgya vételárának 25 %-át meghaladják.
  7.6. A szavatosság keretein belül kicserélt hibás részek a tulajdonunkba kerülnek.
  7.7. Amennyiben a kifogásolás jogtalanul történt, jogunkban áll a megrendelőtől a felmerült
  költségeink megtérítését követelni.
  7.8. Nem vállalunk szavatosságot a megállapodás szerinti tulajdonságoktól való jelentéktelen eltérés
  és a használhatóság jelentéktelen csökkenése esetén, valamint olyan hibákért és károkért,
  melyek különösen az alábbi okokból keletkeztek: a szállítás tárgyának alkalmatlan, szakszerűtlen
  vagy hibás felhasználása a megrendelő vagy harmadik személyek által, a természetes
  elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, különösen túlzott igénybevétel, más – megrendelő
  vagy harmadik személy – által beépített, felhasznált anyagok, vegyi vagy elektromos behatások,
  amennyiben ezek nem a mi felróható magatartásunkra vezethetők vissza.
  7.9. A szállításainkhoz tartozó valamennyi irat, mint pl. ábrák, rajzok, hálózati tervek vagy
  képernyőmaszkok ábrái stb. csak megközelítőleg irányadók, amennyiben ezeket kifejezetten nem
  minősítjük kötelező erejűnek. Sem az ezen iratokban található utalások, sem a hivatkozott DIN
  szabványok nem jelentenek minőségi vagy tartóssági jótállást. Fenntartjuk valamennyi ilyen iratra
  vonatkozó tulajdonjogunkat, szerzői jogunkat és egyéb oltalmi jogunkat. Előzetes írásos
  hozzájárulásunk nélkül ezen iratok nem tehetők harmadik személyek számára hozzáférhetővé.
  7.10. Amennyiben az áru utólagosan a megrendelő telephelyétől eltérő helyre lett szállítva és a
  kijavításra vagy a csereszállításra vonatkozó költségek, különösen a szállítási, utazási, bér- és
  anyagköltségek ezáltal megnövekednek, ezen megnövekedett költségeket a megrendelő viseli,
  kivéve, ha a másik helyre történő szállítás az áru rendeltetésszerű használatának felel meg.
  4
  7.11. Amennyiben a megrendelő a szavatossági időtartamon belül bizonyos eszközspecifikus
  karbantartási és ellenőrzési munkákat köteles elvégezni (karbantartás), vagy a szállítóval
  elvégeztetni (ellenőrzés) és ezen előírások nem kerülnek betartásra, szavatossági
  kötelezettségünk nem terjed ki az ebből eredő károkra. 


  8. Kártérítés 

  8.1. Amennyiben jelen rendelkezések eltérő megállapodást nem tartalmaznak, a megrendelő
  mindennemű kártérítési követelése, beleértve a költségek és a közvetett károk megtérítését is,
  kizárt. Különösen érvényes ez a kötelmi jogviszonyból eredő kötelezettségek mindennemű
  megsértéséből és a jogosulatlan cselekményekből származó követelésekre. A felelősség
  kizárása abban az esetben is érvényes, ha teljesítési vagy ügyleti segédet vettünk igénybe. A
  HACH LANGE Kereskedelmi Kft. árai erre a kizárásra figyelemmel kerülnek megállapításra.
  8.2. Ugyanígy felelünk a 8.1 pontban megjelölt esetekben, ha mi magunk, vezető beosztású
  alkalmazottaink vagy teljesítési segédeink enyhén gondatlan magatartást
  tanúsítottunk/tanúsítottak, valamint valamennyi olyan esetben, melyekben mi magunk, vezető
  beosztású alkalmazottaink vagy teljesítési segédeink felróható módon jelentős szerződéses
  kötelezettségeket (lényeges kötelezettségek) sértettünk/sértettek meg, és ez összességében
  veszélyezteti a szerződés célját.
  8.3. Lényeges kötelezettségek megsértése esetén felelősségünk mértéke azonban enyhe
  gondatlanság esetén a megrendelési értékre korlátozódik. A HACH LANGE Kereskedelmi Kft.
  árai erre a korlátozásra figyelemmel kerülnek megállapításra.
  8.4. Amennyiben utóbbi esetben a megrendelési érték kivételesen nem felelne meg a jellemzően
  előrelátható kárnak, felelősségünk mértéke a jellemzően előrelátható kárra korlátozódik.
  8.5. A felelősség kizárása nem érvényes a termékfelelősségi törvényből eredő igényekre, illetve a
  szállítás tárgyának minőségére vagy tartósságára vonatkozóan vállalt jótállásra. A felelősség
  kizárása továbbá nem érvényes a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
  bűncselekménnyel okozott, valamint az életben, a testi épségben vagy az egészségben okozott
  károkra.
   


  9. Vis maior 

  A nálunk vagy beszállítóinknál bekövetkező vis maior események a szállítási határidőt megfelelően
  meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik hatósági beavatkozások, beszerzési nehézségek, sztrájkok,
  lezárások, vagy előre nem látható szállítási nehézségek fennállása esetére, amennyiben ezekért nem
  bennünket terhel a felelősség. Amennyiben az említett körülmények miatt a szállítás lehetetlenné,
  vagy nem elvárhatóvá válik, szállítási kötelezettségünk megszűnik. Erről a megrendelőt haladéktalanul
  értesítjük. Amennyiben a szállítási késedelem a két hónap időtartamot meghaladja, a megrendelő
  jogosult a szerződéstől elállni.
   

  10. Rajzok, minták stb. 

  10.1. A rajzainkra, mintáinkra, modelljeinkre, márkanevünkre, logónkra és bármely egyéb, a HACH
  LANGE Kereskedelmi Kft. szellemi tulajdonát képező megjelenítésre vonatkozó tulajdonjogunkat
  és szerzői és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogainkat fenntartjuk. Ezek harmadik személyek
  részére a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában nem
  tehetők hozzáférhetővé és nem használhatók fel.
  10.2. Amennyiben szállításunkat a megrendelő mintái, rajzai és modelljei alapján kell végeznünk, a
  megrendelőt terheli a felelőssége azért, hogy ennek során ne sérüljenek meg harmadik
  személyek oltalmi jogait. Amennyiben valamely harmadik személy valamely őt megillető oltalmi
  jogra történő hivatkozással a megrendelő rajzai, modelljei vagy mintái szerint elkészített tárgyak
  előállítását, szállítását sérelmezi, vagy kifogásolja vagy megtiltja, jogunkban áll a megrendelő
  mindennemű kártérítési igényének kizárásával – a jogviszony vizsgálatának kötelezettsége nélkül
  – a gyártást és a szállítást leállítani, és a felmerült költségek megtérítését követelni. A
  megrendelő köteles megtéríteni valamennyi olyan közvetlen és közvetett kárt, amelyek az
  esetleges oltalmi jogok megsértéséből vagy az esetleges oltalmi jogok harmadik személyek
  részéről történő érvényesítéséből eredően terhelhetnek bennünket és mentesíteni minket az
  oltalmi jog bármilyen megsértéséből eredő felelősség alól. A megrendelő az esetleges peres
  költségek tekintetében az erre vonatkozó igény esetén köteles megfelelő mértékű előleget fizetni
  és az ilyen költségek alól minket általánosságban és teljeskörűen mentesíteni.
  10.3. A megrendelő tárgyainak és iratainak átvétele és megőrzése a megrendelő kockázatára történik.  
   
  11. Beszámítás, fizetőképesség és engedményezés 

  11.1. A vételár követelésekkel szemben a nem vitatott – egynemű és lejárt – követeléseken vagy
  jogerősen megállapított ellenköveteléseken kívüli követelések beszámításához, valamint a
  teljesítés megtagadására és a visszatartásra vonatkozó jogok gyakorlásához kifejezett írásbeli
  hozzájárulásunk szükséges.
  11.2. A megrendelő fizetőképességére vonatkozó kétség, különösen fizetési késedelem esetén a
  további szállításokra vonatkozó egyéb igények fenntartásával előleget vagy biztosítékot
  követelhetünk, valamint az általunk biztosított fizetési haladékot visszavonhatjuk.
  11.3. Az adásvételi illetve szállítási szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a megrendelő
  kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át másokra.


12. Tulajdonjog fenntartása/küvettateszt

12.1. Számlánk teljes kiegyenlítéséig, valamint valamennyi előző szállítás és szolgáltatás
megfizetéséig, a megrendelt áru a tulajdonunkban marad (Ptk. 368. § (1) bekezdés). Az egyes
követelések folyószámlába történő beállítása, valamint az egyenleg-megállapítás és annak
elismerése nem érinti a tulajdonjog fenntartást.
12.2. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással terhelt áru a Ptk. 133.-134 §-ai szerint nem a mi
tulajdonunkat képező áruval egyesül, vegyül, vagy összekeveredik, az egész dolgon
résztulajdont szerzünk a szállítások és szolgáltatások számlaértékének az egyéb feldolgozott
árukhoz a feldolgozás, egyesülés, vegyülés vagy keveredés időpontjában viszonyított arányában.
Ha a megrendelő az egyesülés, vegyülés vagy összekeveredés folytán egyedüli tulajdonossá
válik, már most átruházza ránk a fenti arányú tulajdoni hányadot és kötelezettséget vállal arra,
hogy az új dolgokat számunkra ingyenesen megőrzi.
12.3. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással terhelt árut a megrendelő magában, vagy valamely nem
a mi tulajdonunkat képező áruval együtt jóhiszemű, harmadik személy részére ellenérték fejében
értékesíti, a megrendelő már most ránk engedményezi a továbbértékesítésből eredő
követeléseket a tulajdonjog fenntartással terhelt áru értékének mértékéig, valamennyi járulékos
joggal együtt. Ha a továbbértékesített áru résztulajdonunkban áll, a követelés engedményezése
arra az összegre terjed ki, amely a tulajdoni hányadunk értékének megfelel. A megrendelőt a
visszavonás jogának fenntartásával felhatalmazzuk a ránk engedményezett követelések
behajtására. Amennyiben a megrendelő velünk szemben kötelezettségeinek teljesítésével
késedelembe esik, köteles megnevezni az engedményezett követelések adósait és köteles őket
az engedményezésről értesíteni. Ilyen esetben mi magunk is jogosultak vagyunk a mindenkori
adósok felé az engedményezést bejelenteni és behajtási jogunkkal élni.
12.4. A megrendelő szerződésszegő magatartása, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak
vagyunk felszólítás és határidő tűzését követően a tulajdonjog fenntartással terhelt áru
visszavételére, a megrendelő pedig az áru kiadására köteles. A tulajdonjog fenntartás
érvényesítése, valamint a szállítás tárgyának visszavétele részünkről nem jelenti a szerződéstől
történő elállást. A megrendelő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog
fenntartással terhelt áru elhozatalával megbízott személyek e célból területére belépjenek és
behajtsanak.
12.5. A megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején az árut nem idegenítheti el és nem
terhelheti meg. A megrendelő a tulajdonjog fenntartással terhelt áru felhasználására vagy
beépítésére csak a szokásos rendes üzletmenet keretein belül és azzal a feltétellel jogosult, hogy
a ránk engedményezett követelések (12.3 pont) ténylegesen is átszállnak ránk. A megrendelőt a
tulajdonjog fenntartással terhelt áru felett egyéb rendelkezési jogosultságok nem illetik meg.
12.6. Harmadik személyeknek a tulajdonjog fenntartással terhelt árura vagy az engedményezett
követelésekre vonatkozó végrehajtási vagy azzal egyenértékű intézkedéseiről a megrendelő
köteles bennünket azonnal az intézkedés megkezdésekor és az ellentmondáshoz, kifogáshoz,
igényperhez, vagy egyéb, a tulajdonjog-igazoláshoz szükséges iratok átadásával értesíteni. A
megrendelő köteles a harmadik személyt tájékoztatni a végrehajtási vagy azzal egyenértékű
intézkedés megkezdésekor a tulajdonjog-fenntartás tényéről, mint a végrehajtást vagy azzal
egyenértékű intézkedést megakadályozó körülményről.
12.7. A megrendelő köteles valamennyi tulajdonjog fenntartással terhelt árut saját költségére,
különösen tűzkár és lopáskár ellen biztosítani. A tulajdonjog fenntartással terhelt árura
vonatkozóan a mindenkori biztosítóval szemben fennálló valamennyi igény ezennel részünkre
engedményezésre kerül; ezen engedményezést ezennel elfogadjuk. A megrendelő köteles a
biztosítót az engedményezés tényéről írásban értesíteni.
6
12.8. Amennyiben a részünkre nyújtott biztosítékok értéke több mint 20%-kal meghaladja
követeléseinket, kötelesek vagyunk a részünkre nyújtott biztosítékokat, amennyiben ezek a
megállapodás szerinti fedezethatárt átlépik, a megrendelő számára felszabadítani.
 


13. Vállalkozási szolgáltatások 
Olyan szolgáltatásokra, melyekre a vállalkozási szerződés előírásai alkalmazandók, a Ptk.
mindenkor hatályos rendelkezései irányadó azzal, hogy a megrendelő Ptk. 395. §-ában meghatározott
elállási joga kizárt.

14. A teljesítés helye, illetékesség és hatályos jog, egyéb rendelkezések

14.1. A megrendelő fizetéseire és a mi szállításainkra vonatkozóan a teljesítés helye vállalkozásunk
székhelye.
14.2. A Felek a jelen szerződéses jogviszony kapcsán felmerülő jogvita elbírálására arra az esetre, ha
a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékessége nem állapítható meg a
Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy jogvitájukra hatáskörtől
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. Arra az esetre, ha a hatályos jogszabályok értelmében a Pesti Központi
Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének kikötése megengedett, a Felek a
Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság illetékességének kikötését
hatálytalannak tekintik, és ahelyett, hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a
Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.3. A megrendelővel fennálló szerződéses viszonyra a magyar jog alkalmazandó. Az áruk
nemzetközi adásvételéről szóló, 1980. április 11-i Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.
14.4. A megrendelő Ptk. 381. §-ában meghatározott elállási joga kizárt.
14.5 Amennyiben a jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek egyes rendelkezései
érvénytelennek minősülnek, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
14.6 A jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek annak honlapon történő közzétételétől, azaz
2013. január 29. napjától visszavonásig, illetőleg annak módosításáig érvényes. A jelen Általános
Szállítási és Fizetési Feltételek egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos változatát a
HACH LANGE Kereskedelmi Kft. honlapján elérhetővé teszi.

15. Titoktartás és korrupció megelőzése
15.1 A társaságunkra és termékeinkre vonatkozó bizalmas információkat a megrendelő kizárólag a
megállapodás szerinti célokra használhat fel és harmadik személy részére nem továbbíthat.
Bizalmas információnak minősül minden olyan technikai és üzleti információ, amit az egyik Fél a
jelen szerződés vagy egyedi megbízás keretén belül a másik fél rendelkezésére bocsátott.
Bizalmas információnak minősül különösen az áru mozgásával kapcsolatos információ
(elsősorban a nyomon követési szám). Nem minősül bizalmasnak az olyan információ, amely a
nyilvánosság számára hozzáférhető vagy a szerződés megkötésekor a megrendelő számára
ismert – feltéve, hogy az információ nem szerződésszegés során jutott a megrendelő
tudomására. Nem alkalmazandó a titoktartási kötelezettség abban az esetben, ha jogszabály,
bíróság vagy más hatóság kötelez az információ rendelkezésre bocsátására. Ebben az esetben
köteles a megrendelő minket - amennyiben ez megengedett - haladéktalanul értesíteni.
15.2 A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a mindenkor
hatályos jogszabályi és egyéb előírások keretein belül minden lehetséges és tőle elvárható
intézkedést megtesz a korrupció elkerülése érdekében. Ez a kötelezettség ránk is hasonlóképp
irányadó. A megrendelő a szerződéses jogviszony keretein belül mindenekelőtt az alábbiakat
biztosítja:

 • a termékeink viszonteladása, beszerelése, használata és importálása megfeleljen a mindenkor hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek;
 • minden jelen szerződéssel összefüggő cselekmény megfeleljen a mindenkor hatályos és jelen jogviszonyra alkalmazandó k o rrupció megelőzéséről szóló és korrupcióellenes jogszabálynak;
 • valamennyi a termékek behozatalával és kivitelével érintett államnak a behozatalra és kivitelre irányadó mindenkor hatályos előírásait betartja;
 • valamennyi, a behozatalra, kivitelre, szállításra vonatkozó, valamint termékeink és technológiáink használatával összefüggő engedélyt beszerez;
 • az általunk gyártott terméket és kifejlesztett technológiákat nem kínálja, árusítja, szállítja, hozza be vagy viszi ki, olyan tevékenységekkel együtt, amelyek nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel és haditechnikai termékekkel összefüggésbe hozhatók, továbbá nem használják ezeket a fenti tevékenységekkel összefüggésben áll ó berendezések vonatkozásában ;
 • sem a megbízott, sem alkalmazottja vagy egyéb, általa megbízott teljesítési segédje hivatalos személyek, hatóságok és hatósági alkalmazottak, politikai pártok és döntéshozók részére sem közvetve sem közvetlenül nem nyújthat vagy ígérhet előnyt, illetve erre utasítást nem adhat annak érdekében, hogy a megrendelő vagy a HACH LANGE Kereskedelmi Kft. jelen szerződés teljesítése során jogtalan előnyt szerezzen.